mei 062001
 

Boek, 50 jaar Volendams Opera Koor

St Vincentiuskerk

 

2001 is het jaar waarin het V.O.K. haar 50-jarig jubileum viert. In een tijd, waarin muziek van topkwaliteit door CD, DVD en dergelijke voor iedereen binnen handbereik is, geen geringe prestatie.  

De echte datum van oprichting is 17 maart 1951. Op die datum in 2001 vond een concert plaats in Westzaan. Deze datum kon echter niet voorbijgaan, zonder dat leden, dirigent en bestuur de gelegenheid hadden gekregen het glas te heffen op het verleden en de toekomst van het koor. Daartoe werd een gedeelte van een kerkgebouw ontruimd, waar vervolgens enkele uurtjes gezellig werden doorgebracht.  

Een jubileumviering is voor Volendammers niet compleet als een H. Mis ontbreekt. Deze vond plaats op 6 mei 2001 in de Vincentiuskerk. Met begeleiding van een klein orkest, medewerking van Lenneke Ruiten, sopraan, Bart Poort, tenor, en Jaap Tol, bas, werd het een indrukwekkende en ontroerende plechtigheid, die menig toehoorder en koorlid kippenvel bezorgde.  

Aansluitend op de H. Mis vond een receptie plaats in de De Jozef, onze vaste repetitie-gelegenheid. Tijdens deze receptie, waarop vele relaties het koor kwamen feliciteren, vond de presentatie plaats van een boek. Dit boek, met bijdragen van de oud-voorzitter, oud-penningmeester, voormalig pianist, de huidige voorzitter en dirigent en vele anderen, is door de heer Dick Brinkkemper geredigeerd tot een overzichtelijk en prettig leesbaar geheel. Met een prachtige omslagfoto en fraai drukwerk is het een waardig jubileumboek geworden, waarmee wij onze leden, donateurs en relaties een groot plezier deden. 

  

Het eerste exemplaar van dit boek werd tijdens de receptie gepresenteerd aan de heer Dick Kwakman van KIVO Verpakkingen te Volendam. Dit bedrijf had van te voren een som geld beschikbaar gesteld om de uitgave van dit boek mogelijk te maken, echter, de kosten bleven niet binnen het budget. De heer Kwakman verraste ons allen door bij het in ontvangst nemen van het boek in sympathieke bewoordingen aan te kondigen, dat het bedrijf alle kosten voor zijn rekening nam. Met luid applaus betuigden de leden hun blijdschap met dit gebaar.  

Aan leden en donateurs werd eveneens een videocompilatie uitgereikt, waarin opgenomen fragmenten van concerten, TV-optredens, reizen e.d. die het koor in de afgelopen jaren heeft verzorgd. Vooral voor de oudere leden een feest van herkenning.  

DvD, 50 jaar Volendams Opera Koor

Leden van het koor die 40 jaar of meer lid waren, werden op de receptie gehuldigd. Voor al die jaren waarin zij het koor hun medewerking en inzet hebben gegeven ontvingen zij, behalve een prachtig boeket bloemen, een fraaie herinnering in de vorm van een bloedkoralen armband voor de dames en een zakhorloge voor de heren. Dik verdiend!  

De grootste verrassing vond echter plaats toen onze burgemeester, de heer Bulte, om het woord verzocht. In een toespraak waarin hij aantoonde de achtergronden van de verschillende personen grondig te hebben onderzocht, bood hij voorzitter Piet de Boer, secretaris Herman Wulterkens en de bestuursleden Jans Schilder – Steur en Hans Tol de oorkonde aan, waarmee zij werden benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau .  

Terwijl de aanwezigen met applaus hun instemming hiermee betuigden, speldde hij bij ieder van hen persoonlijk de versierselen op. Voor al het werk dat deze mensen gedurende circa 40 jaar voor het koor, en daarnaast nog voor andere doelen hebben verricht, uitte de burgemeester zijn welgemeende complimenten.  

Na dit officiële gedeelte is er nog enige uurtjes gezellig gefeest. De afsluiting in de vorm van een heerlijk koud en warm buffet werd ook door allen zeer op prijs gesteld. Het grote jubileumconcert vond plaats op 24 en 25 november 2001, eveneens in de St. Vincentiuskerk. Hiervoor werdt druk geoefend door koor, orkest en solisten.  

Uitgevoerd werden delen uit Aïda en uit La Forza del Destino. 

Kosten noch moeite werden bespaard om hiervan een bijzonder feestelijke uitvoering te maken. Wij prijzen ons gelukkig dat voor de kosten van het orkest ook dit jaar sponsors zijn gevonden,  

namelijk Plaatwerkindustrie Tol te Volendam. Ook het bedrijf Kras Recycling te Volendam, dat dit jaar ook zijn 50-jarig bestaan viert, is het koor welgezind en droeg hier genereus aan bij. Het koor is voor deze onmisbare steun zeer dankbaar.   

v.l.n.r. Voorzitter Piet de Boer, bestuurslid Jans Schilder – Steur, secretaris Herman Wulterkens, bestuurslid Hans Tol en Burgemeester Bulte